Energetski pasoš

Objekat će ispunjavati uslove energetske efikasnosti u svemu u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Predviđeno je da energetski razred objekta bude C ili bolji. Snabdevanje objekta toplotnom energijom predviđeno je preko toplotnih pumpi za grejanje i hlađenje tipa vazduh – voda za svaki od stanova, kao i za lokal. Na toplotnu pumpu je, za potrebe grejanja stanova, prikljucen jednocevni sistem radijatorskog grejanja. Za potrebe hladjenja stanova i lokala, na toplotnu pumpu prikljucene su unutrasnje klima jednice. Svaka stambena jednica, kao i lokal, imaju svoju toplotnu pumpu što korisniku omogućava upravljanje troškovima. Transparentni delovi objekta, odnosno prozori i balkonska vrata će takođe zadovoljavati propise u pogledu koeficijenta prolaza toplote za energetski efikasne nove zgrade.