Energetski razred C+

Energetski razred C+

Objekat će ispunjavati uslove eneregetske efikasnosti u svemu u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o eneregetskim svojstvima zgrada. Predviđeno je da energetski razred objekta bude C ili bolji.

To podrazumeva da će potrošnja toplotne energije biti na nivou 50÷60kWh/m2 godišnje, što je 3 puta manje od potrošnje prosečne stambene jedinice u Beogradu (gde je za zagrevanje potrebno 145kWh/m2 godišnje).

Projektom termotehničkih instalacija predviđeno je snabdevanje objekta toplotnom energijom preko daljinskog sistema grejanja, priključenjem objekta na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane“, čime će biti zadovoljnei uslovi niske emisije ugljen-dioksida na nivou primarne energije.

Transparentni delovi objekta, odnosno prozori i balkonska vrata će takođe zadovoljavati propise u pogleu koeficijenta prolaza toplote za energetski efikasne nove zgrade.